Datasheet (US) - 2N® IP Verso RFID Card Reader 125 kHz
Datasheets | PDF | 165kB